Transferne cene - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

Šta su zapravo transferne cene?

Ko ima obavezu da dostavlja izveštaje o transfernim cenama i ko se smatra povezanim licem, privrednicima je i dalje nejasno. Kako bismo to razjasnili, prvi korak je da se utvrdi da li postoji povezanost između privrednih subjekata. Provera poslovanja, da li su povezana lica radila po „kontrolisanim – transfernim cenama“ ili po cenama van dohvata ruke, ima za cilj proveru ispravnosti obračunatog i plaćenog poreza.


Šta su transferne cene

Transferne cene su cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica, kao i davanje međusobnih pozajmica i kredita. S obzirom na to da se radi o prometu između povezanih lica, postoji mogućnost za manipulisanje u cilju izbegavanja plaćanja poreza.

Ko se smatra povezanim licima

Zakon o porezu na dobit pravnih lica, u članu 59. okarakterisao je četiri nivoa povezanosti pravnih lica:


1


Pravna lica koja poseduju najmanje 25% udela

Pravna lica između kojih postoji mogućnosti kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. st. 3. i 4. Zakona)


2


Pravna lica koja učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu

Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu (član 59. stav 5. Zakona)


3


Rodbina vlasnika pravnih lica, sa najmanje 25% udela

Rodbina vlasnika pravnih lica koja su povezana po osnovu posedovanja najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. stav 6. Zakona)


4


Pravna lica iz poreskih rajeva

Pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom – tzv. poreskih rajeva (član 59. stav 7. Zakona).


KAKO TO IZGLEDA U PRAKSI

Objasnićemo svaki od 4 nivoa povezanosti pravnih lica

 • 1. PRAVNA LICA KOJA POSEDUJU NAJMANJE 25% UDELA
 • 2. PRAVNA LICA KOJA UČESTVUJU U UPRAVLJANJU I KONTROLI ILI KAPITALU
 • 3. RODBINA VLASNIKA PRAVNIH LICA, SA NAJMANJE 25% UDELA
 • 4. PRAVNA LICA IZ PORESKIH RAJEVA

Svako fizičko ili pravno lice koje je vlsanik 25% ili više osnivačkog kapitala u nekom privrednom društvu, i pri tome je vlasnik sa 25% ili više kapitala u nekom drugom preduzeću, postoji osnov povezanosti po kapitalu. Ukoliko ova dva ili više sličnih preduzeća posluju međusobno, prodaju robe ili usluge jedni drugima dužni su da dostave izveštaj o transfernim cenama. Nije retka situacija da jedno fizičko ili pravno lice učestvuje u kapitalu – osnivač je više pravnih lica. Ukoliko ta društva posluju međusovno potrebno je uraditi studiju.

Kada je neko pravno lice osnivač – matična firma koja je osnovala jedno ili više preduzeća u zemlji ili inostranstvu, ili ima ogranak, poslovanje između ovih firmi, jeste predmet analize da li su ta preduzeća poslovala po tržišnim ili transfernim cenama.


KOJE TRANSAKCIJE NE PODLEŽU
PROVERI PO PRINCIPU TRANSFERNIH CENA

 • 1
  Kada osnivač iz inostranstva uplati pozajmicu firmi iz Srbije po šifri 560 - uplata osnivača koja ne povećava osnivački ulog;
 • 2
  Kada matična firma iz inostranstva uplati svom Ogranku u Srbiji sredstva – prenos novca sa računa na račun po šifri 635;
 • 3
  Kada fizičko lice – rezident Srbije da beskamatnu pozajmicu svojoj firmi;
 • 4
  Primalac beskamatne pozajmice nema obavezu obračuna i iskazivanja osnovice za obračun poreza po transfernim cenama.

Poreska uprava vam traži izveštaj ili studiju  o transfernim cenama?

Ukoliko ste u obavezi da sačinite i poreskim organima dostavite Izveštaj ili Studiju o transfernim cenama, javite se. Uz vašu punu saradnju oko dostavljanja dokumentacije i informacija o poslovanju i grupacije u okviru koje poslujete, Biljana Trifunoić može sastaviti za vašu firmu Studiju o transfernim cenama.

Možete očekivati sledeće usluge iz oblasti transfernih cena:
1. analizu vašeg poslovanja sa povezanim licima koja podrazumeva detaljan pregled svih međukompanijskih ugovora i sporazuma, kao i dokumenata na osnovu kojih su obavljene transakcije;
2. odabir najprikladnije metode na osnovu koje će se svaka transakcija analizirati da li je realizovana u skladu sa principom „van dohvata ruke”, odnosno da li su ugovorene cene u skladu sa tržišnim ili odstupaju;
3. u zavisnosti od načina vašeg poslovanja uporedivost cena i ostvarenih marži, gospođa Trifunović prvenstveno analizira na bazi internih dokumenata. Interna uporedivost podataka inače ima prednost kod poreskih organa. Ukoliko ste isključivo poslovali sa povezanim licima, u tom slučaju neophodno je izvršiti eksterno poređenje korišćenjem javnih baza podataka;
4. ukoliko je bilo međusobnih pozajmica ili kredita, sastavni deo Studije biće provera troškova kamate odnosno da li je bilo “utanjene kapitalizacije” prvi korak i drugi, provera kamatnih stopa da li su u skladu sa tržišnim uslovima;
5. nakon završenog postupka detaljne analize i primene odgovarajućih metoda za utvrđivanje da li su vaše cene i marže u skladu sa tržišnim cenama, sledi zaključak u kojem će biti obrazloženo da li imate obavezu korekcije osnovice oporezive dobiti po osnovu transfernih cena ili ne.


Ko se smatra povezanim licima

Zakon o porezu na dobit pravnih lica, u članu 59. okarakterisao je četiri nivoa povezanosti pravnih lica:

 • 1
  Smernicama OECD-a za primenu pravila o transfernim cenama za kompanije koje posluju sa domaćim i stranim povezanim licima;
 • 2
  Pravilniku o transfernim cenama;
 • 3
  Zakonu o porezu na dobit pravnih lica u RS;
 • 4
  Pravilniku o kamatnim stopama i
 • 5
  Pravilniku o poreskom bilansu.
 • 1
  Analizu grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik;
 • 2
  Analizu delatnosti;
 • 3
  Funkcionalnu analizu;
 • 4
  Izbor metoda za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke”;
 • 5
  Obračun kamate po principu „utanjene kapitalizacije“ i metodu transfernih cena;
 • 6
  Zaključak i utvrđivanje iznosa korekcije transfernih cena;
 • 7
  Izvod iz obrasca PB-1 ili PB-2 (deo koji se odnosi na transferne cene) u zavisnosti od oblika organizovanja.

IZVEŠTAJ O TRANSFERNIM CENAMA U SKRAĆENOM OBLIKU


Pravilnik o transfernim cenama u članu 2. dozvoljava preduzećima i preduzetnicima da predaju izveštaj u skraćenom obliku, bez detaljne analize i propisane metodologije u slučaju kada je transakcija između dva povezana lica manja od 8.000.000 dinara bez PDV. Zajmovi i krediti su izuzeti, za ovaj oblik transakcija nije moguće dostaviti izveštaj u skraćenom obliku.

ROK ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA


Prema važećim poreskim propisima rok za dostavljanje izveštaja o transfernim canama PU je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza, osim u slučaju statusnih promena, likvidacije ili stečaja poreskog obveznika, kada se podnosi u roku od 15 dana od dana isteka roka propisanog za podnošenje finansijskih izveštaja.

Možda će vas zanimati neka od sledećih obrađenih tema:

Transferne cene -
neiscrpna tema

Beskamatne pozajmice između
povezanih lica

Poslovanje sa firmama u zemljama
 "poreskih rajeva"


NEKE OD KOMPANIJA KOJIMA JE STUDIJU O
TRANSFERNIM CENAMA URADILA GOSPOĐA TRIFUNOVIĆ