Pravna ili statutarna promena - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

Pravna ili statutarna promena

Pravna ili statutarna promena nije ista promena u privrednom društvu. Privrednici su često u zabludi misleći da je to isti postupak.

Šta u praksi znači promena pravne a šta statusna promena privrednog društva

 

Promenom pravne forme društvo prelazi iz jedne pravne forme u drugu pravnu formu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Promena pravne forme društva ne utiče na pravni subjektivitet tog društva.

Vrste promene pravne forme su:

  • Akcionarsko društvo u društvo sa ograničenom odgovornošću;
  • Akcionarsko društvo u ortačko ili komanditno društvo;
  • Društvo sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo;
  • Društvo sa ograničenom odgovornošću u ortačko ili komanditno društvo.

Društvo ne može da menja pravnu formu ako je u likvidaciji ili u stečaju, osim kao meru reorganizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Statutarne promene su:

1) pripajanje;

2) spajanje;

3) podela;

4) izdvajanje.

Pripajanje

Jedno ili više društava može se pripojiti drugom društvu prenošenjem na to društvo celokupne imovine i obaveza, čime društvo koje se pripaja prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije.

Spajanje

Dva ili više društava mogu se spojiti osnivanjem novog društva i prenošenjem na to društvo celokupne imovine i obaveza, čime društva koja se spajaju prestaju da postoje bez sprovođenja postupka likvidacije.

 

Podela

Društvo se može podeliti tako što će istovremeno preneti celokupnu imovinu i obaveze na:

1) dva ili više novoosnovanih društava (u daljem tekstu: podela uz osnivanje) ili

2) dva ili više postojećih društava (u daljem tekstu: podela uz pripajanje) ili

3) jedno ili više novoosnovanih društava i jedno ili više postojećih društava (u daljem tekstu: mešovita podela).

Po sprovedenoj statusnoj promeni prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije.

 

Izdvajanje

Društvo se može podeliti tako što će preneti deo svoje imovine i obaveza na:

1) jedno ili više novoosnovanih društava (u daljem tekstu: izdvajanje uz osnivanje) ili

2) jedno ili više postojećih društava (u daljem tekstu: izdvajanje uz pripajanje) ili

3) jedno ili više novoosnovanih društava i jedno ili više postojećih društava (u daljem tekstu: mešovito izdvajanje).

Društvo iz stava 1. ovog člana po sprovedenoj statusnoj promeni nastavlja da postoji.

Zakon o privrednim društvima pod statusnom promenom podrazumeva samo promene koje se odnose na prenos dela ili celokupne imovine sa jednog na drugo ili više privrednih društava. Iz pojma statusne promene isklučena je promena pravne forme. Ovo je regulisano kao što ste i videli i Pravilnikom o PDV kada se radi o prometu imovine bez naknade.

Biljana Trifunović

About the Author

Biljana Trifunović

Diplomirani sam ekonomista, sa bogatom biografijom iz oblasti realne ekonomije. Moj zadatak, moj posao, je da drugim preduzetnicima budem vetar u leđa, da im pomažem da se što lakše snađu i primene propise u svom poslovanju. Moj životni stav je da se posao pokreće i radi zbog zarade. Obožavam da platim veliki porez, znači zaradila sam, ali nikako ne i kaznu. Zato se maksimalno trudim da privrednike što više upoznam sa propisima, i da ih primenjuju, iz jednog osnovnog razloga, da se oslobode straha od eventualne kazne.​ Pišem stručni blog www.biljanatrifunovicifa.com. Predavač sam iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanje. Redovno držim treninge u PK Beograd, RPK Novi Sad, kao i u organizaciji firme „IFA“ d.o.o., Beograd. Aktivno radim za veliki broj domaćih i stranih kompanija konsalting iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanja Izrada studija o transfernim cenama je aktivnost kojoj se apsolutno posvećujem u prvoj polovini godine.

Follow Biljana Trifunović:

Knjiga: Preduzetništvo MOJ IZBOR

Svi primeri i iskustva o kojima u knjizi govorim jesu istiniti, nijedan nije izmišljen; i imena nekih ljudi sam čak navela, dok imena drugih nisu navedena samo zato što oni to nisu želeli…