Paušalci na proveri poslovne samostalnosti - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

Paušalci na proveri poslovne samostalnosti

Paušalci sa nestrpljenjem očekuju u kojoj meri će novi Zakon da utiče na njihovo buduće poslovanje.

 

Na osnovu Predlog novog  Zakona o porezu na dohodak građana, stavlja  pod lupu agencije koje su se opredelile da paušalno plaćaju porez. Sumnja se u poslovne ugovore između privrednih društava i agencija. Da li su to stvarno poslovni ugovori o pružanju usluga ili poslodavci pokušavaju u saradnji sa agencijama da plate manje poreze i doprinose.

Da bi se utvrdio stvarni odnos između ugovornih strana predložen je test samostalnosti. Test  trebaju da ispune preduzetničke agencije koje paušalno plaćaju porez. Test se sastoji od 9 pitanja na koje bi trebalo dati tačne odgovore.

Kriterijumi za utvrđivanje samostalnosti agencije su:

  • Nalogodavac definiše radno vreme i/ili preduzetnik ima pravo na odmor i odsustva uz naknadu i nalogodavac ga odobrava.
  • U ugovoru postoji klauzula o zaštiti konkurencije.
  • Nalogodavac oglašava pozicije za koje angažuje preduzetnika ili u tu svrhu angažuje agencije koje se bave posredovanjem u zapošljavanju.
  • Preduzetnik obavlja posao kod nalogodavca radeći u timu sa zaposlenima ili sa drugim preduzetnicima.
  • Preduzetnik koristi prostorije koje obezbeđuje ili poseduje nalogodavac i/ili koristi materijalna i nematerijalna sredstva za rad koje obezbeđuje nalogodavac.
  • Nalogodavac vrši osposobljavanje preduzetnika i rukovodi procesom rada.
  • Preduzetnik najmanje 70% prihoda u 12 meseci ostvaruje kod nalogodavca.
  • Preduzetnik obavlja poslove iz delatnosti poslodavca i za to ne preuzima poslovni rizik prema klijentima nalogodavca.
  • Preduzetnik je angažovan kod nalogodavca više od 130 dana u 12 meseci.

 

Ukoliko na 5 od 9 kriterijuma se utvrdi da se radi  o radnom angažovanju a ne o poslovnoj saradnji, uslediće mogućnost zapošljavanja ili drugačije oporezivanje istih.

Jedan od predloga u nacrtu Zakona je olakšica za kompanije koja  u radni odnos primi lica koje je ranije angažovala kao preduzetnike, a koja nisu bila u radnom odnosu tokom 2019. godine, oslobođenje plaćanje dela poreza na zarade i doprinose za PIO. U toku 2020. godine oslobođenje će iznositi oko 70 odsto poreza i doprinosa, tokom 2021. godine 65 odsto, a tokom 2022. godine 60 odsto.

Ukoliko se usvoji ovaj predlog Zakona, njegova primena bi počela već 01. 01. 2020. godine.

Ovo je pre  svega uznemirilo preduzetnike paušalce koji posluju u IT sektoru.

Zna se da veliki procenat ovih stručnjaka radi za strane kompanije, čije sedište nije u Srbiji, i da po ugovoru rade na projektu i naplaćuju za svoje usluge preko deviznog računa. Njihovi prihodi nisu tajna ni za PU kao ni za NBS.

Zakonom je propisano da preduzetnik za svoje poslovanje odgovra celokupnom svojom imovinom, takođe i da članovi porodice solidarno snose odgovornost, odnosno da imaju obavezu plaćanja dugova koje je napravila PR a vlasnik ih nije izmirio.

Interesantno je i pitanje stranaca.

Zakonom je dozvoljeno da strana lica sa privremenim boravkom imaju pravo da se: zaposle, osnuju privredno društvo ali i da osnivaju preduzetničke radnje sa paušalnim načinom plaćanja poreza. Čime stranac odgovara, kojom imovinom ako osnuje PR?

Ovi preduzetnici mogu da se preregistruju u privredna društva d.o.o., i na taj način nastave dalje sa radom.

Biljana Trifunović

About the Author

Biljana Trifunović

Diplomirani sam ekonomista, sa bogatom biografijom iz oblasti realne ekonomije. Moj zadatak, moj posao, je da drugim preduzetnicima budem vetar u leđa, da im pomažem da se što lakše snađu i primene propise u svom poslovanju. Moj životni stav je da se posao pokreće i radi zbog zarade. Obožavam da platim veliki porez, znači zaradila sam, ali nikako ne i kaznu. Zato se maksimalno trudim da privrednike što više upoznam sa propisima, i da ih primenjuju, iz jednog osnovnog razloga, da se oslobode straha od eventualne kazne.​ Pišem stručni blog www.biljanatrifunovicifa.com. Predavač sam iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanje. Redovno držim treninge u PK Beograd, RPK Novi Sad, kao i u organizaciji firme „IFA“ d.o.o., Beograd. Aktivno radim za veliki broj domaćih i stranih kompanija konsalting iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanja Izrada studija o transfernim cenama je aktivnost kojoj se apsolutno posvećujem u prvoj polovini godine.

Follow Biljana Trifunović:

Knjiga: Preduzetništvo MOJ IZBOR

Svi primeri i iskustva o kojima u knjizi govorim jesu istiniti, nijedan nije izmišljen; i imena nekih ljudi sam čak navela, dok imena drugih nisu navedena samo zato što oni to nisu želeli…