Neoporezivi prihod građana za 2017. godinu – prijavljivanje poreza do 15. 05. 2018. - Biljana Trifunović -Poslovni konsultant

Neoporezivi prihod građana za 2017. godinu – prijavljivanje poreza do 15. 05. 2018.

Godišnji porez na dohodak građana za 2017. godinu plaćaju fizička lica – rezidenti i nerezidenti koji su u 2017. godini ostvarili ukupan dohodak veći od 2.375.136,00 dinara.

Poreska prijava za porez na dohodak građana za 2017. godinu podnosi se do 15. maja 2018. godine. Poreska prijava se može  podneti u elektronskom obliku ili u pismenom. Elektronska prijava se podnosti preko Portala Poreske  uprave e-porezi, a poreska prijava u pismenom obliku se podnosi neposredno ili putem pošte. Ukoliko obveznik podnosi poresku prijavu u pismenom obliku treba je podneti u Poreskoj upravi nadležnoj u mestu prebivališta obveznika. Ukoliko obevznik podnosi poresku prijavu u elektronskom obliku potrebno je da ima važeći elektronski sertifikat, ako želi da lično podnese i potpiše prijavu ili da ovlasti poreskog punomočnika podnošenjem Obrasca PEP za podnošenje poreske prijave u elektronskom obliku

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica – rezidenti (za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i u drugoj državi) i nerezidenti (za dohodak ostvaren na teritoriji Republike) koji su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena u 2017. godini iznosi 791.712 dinara („Sl. glasnik RS“, br. 7/2018).

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana je oporezivi dohodak, koji čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka koji iznose:

 • za poreskog obveznika – 40% od prosečne godišnje zaradepo zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike – 685,00 dinara;
 • za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zaradepo zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, po članu – 757,00 dinara.

Godišnji porez na dohodak građana plaća se na oporezivi dohodak po stopi od:

 • 10%– za fizičko lice koje je ostvarilo oporezivi dohodak u iznosu do šestostruke prosečne godišnje zarade – na iznos do 4.750.272,00 dinara;
 • 15% – za fizičko lice koje je ostvarilo oporezivi dohodak u iznosu koji je veći od 4.750.272,00,00 dinara – iznos do 4.750.272,00,00 dinara oporezuje se po stopi od 10%, a na iznos iznad 4.750.272,00 dinara oporezuje se po stopi od 15%. Primera radi, fizičko lice ostvarilo je ukupan prihod u 2017. godini od 5.000.000 dinara. Na sumu do 4.750.272,00 plaća porez od 10%, dok na preostali deo od 249.728 plaća porez po stopi od 15%.

 

1      Ostvareni dohodak u toku 2017. godine                      3.700.000,00

2       Neoporezivi iznos                                                                 2.375.136,00

3       Dohodak za oporezivanje (1-2)                                              1.324.864,00

4       Lični odbici (5+7, ali ne više od 50% od 3)                           316.685,00

5       Lični odbitak za poreskog obveznika                                    316.685,00

6       Broj izdržavanih članova porodice                                        –

7       Lični odbitak za izdržavane članove porodice                       –

8       Oporezivi dohodak (3-4)                                                       1.008.179,00

9       Osnovica na koju se plaća porez od 10%                     1.008.179,00

10     Osnovica na koju se plaća porez od                                               15%

11     Iznos godišnjeg poreza                                                 100.818,00

 

 

1      Ostvareni dohodak u toku 2017. godine                      5.000.000,00

2       Neoporezivi iznos                                                                 2.375.136,00

3       Dohodak za oporezivanje (1-2)                                              2.624.864,00

4       Lični odbici (5+7, ali ne više od 50% od 3)                           554.199,00

5       Lični odbitak za poreskog obveznika                                    316.685,00

6       Broj izdržavanih članova porodice                                       2,00

7       Lični odbitak za izdržavane članove porodice                  237.514,00

8       Oporezivi dohodak (3-4)                                                       2.070.665,00

9       Osnovica na koju se plaća porez od 10%                     2.070.665,00

10     Osnovica na koju se plaća porez od                                               15%

11     Iznos godišnjeg poreza                                                 207.067,00

Rezidentnima se stamtraju lica koja imaju prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa na teritoriju Republike Srbije i lica koja borave na teritoriji Republike Srbije 183 ili više dana u periodu od 12 meseci.

Fizička lica koja odlaze u inostranstvo da rade kod drugih pravnih ili fizičkih lica se smatraju rezidentima samo ako ispunjavaju navedene uslove, ukoliko ne ispunjavaju navedene uslove ne smatraju se rezidentima. Fizička lica koja odlaze u inostranstvo radi obavljanja poslova u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu smatraju se rezidentima bez obzira na navedene uslove.

Prihodi koji ulaze u ukupan prihod građana za 2017. godinu su:

 1. zarada
 2. oporezivi prihodi od samostalne delatnosti
 3. oporezivi prihodi od autorskih prava i prava industrijske svojine
 4. oporezivi prihodi od izdavanja nepokretnosti
 5. oporezivi prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari
 6. oporezivi prihodi sportista i sportskih stručnjaka
 7. oporezivi drugi prihodi
 8. prihodi po navedenim osnovama ( od tačke 1. do tačke 7.) ostvareni u drugoj državi za obveznike rezidente

 


 

Biljana Trifunović

About the Author

Biljana Trifunović

Diplomirani sam ekonomista, sa bogatom biografijom iz oblasti realne ekonomije. Moj zadatak, moj posao, je da drugim preduzetnicima budem vetar u leđa, da im pomažem da se što lakše snađu i primene propise u svom poslovanju. Moj životni stav je da se posao pokreće i radi zbog zarade. Obožavam da platim veliki porez, znači zaradila sam, ali nikako ne i kaznu. Zato se maksimalno trudim da privrednike što više upoznam sa propisima, i da ih primenjuju, iz jednog osnovnog razloga, da se oslobode straha od eventualne kazne.​ Pišem stručni blog www.biljanatrifunovicifa.com. Predavač sam iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanje. Redovno držim treninge u PK Beograd, RPK Novi Sad, kao i u organizaciji firme „IFA“ d.o.o., Beograd. Aktivno radim za veliki broj domaćih i stranih kompanija konsalting iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanja Izrada studija o transfernim cenama je aktivnost kojoj se apsolutno posvećujem u prvoj polovini godine.

Follow Biljana Trifunović:

Knjiga: Preduzetništvo MOJ IZBOR

Svi primeri i iskustva o kojima u knjizi govorim jesu istiniti, nijedan nije izmišljen; i imena nekih ljudi sam čak navela, dok imena drugih nisu navedena samo zato što oni to nisu želeli…