Devizno izveštavanje
Video

Obrazac O 1 - registracija kreditnih obaveza prema inostranstvu

2 Lekcije Srednji

O kursu

Zakon o deviznom poslovanju definisao je i mogućnost plaćanje drugom nerezidentu a ne onom kojem se duguje. ​ To je definisano članom 33. Zakona. Sledi pomenuti član u potpunosti.

Član 33

Rezident može izvršiti naplatu, odnosno plaćanje i drugom nerezidentu, a ne nerezidentu kome duguje, odnosno od koga potražuje, po tekućem ili kapitalnom poslu, pod uslovom da je taj posao dozvoljen ovim zakonom.

Rezident – dužnik po dinarskom kreditu koji uzima od međunarodne finansijske organizacije i razvojne banke ili finansijske institucije čiji su osnivači strane države može izvršiti plaćanje i drugoj međunarodnoj finansijskoj organizaciji i razvojnoj banci ili finansijskoj instituciji čiji su osnivači strane države, a ne onoj kojoj duguje po tom poslu.

Poslovi iz st. 1. i 2. ovog člana mogu se vršiti samo na osnovu ugovora zaključenog između svih učesnika u poslu ili izjave rezidenta da je obavešten o izvršenom prenosu potraživanja, odnosno da je saglasan sa prenosom dugovanja.

Ugovor, odnosno izjava rezidenta naročito sadrži identifikacione podatke o svim učesnicima u poslu, podatke o osnovu po kome je nastalo potraživanje i dugovanje iz osnovnog posla i podatke o valuti i iznosu potraživanja i dugovanja koji su predmet poslova iz st. 1. i 2. ovog člana.

Rezident – javno preduzeće i pravno lice sa državnim kapitalom ili pravno lice koje je u procesu restrukturiranja ili privatizacije može izvršiti naplatu, odnosno plaćanje i drugom nerezidentu po poslovima iz st. 1. i 2. ovog člana samo na osnovu ugovora, saglasnosti ili izjava zaključenih između svih učesnika u poslu, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade, osim ako je u pitanju rezident – pravno lice koje je Republika osnovala posebnim zakonom radi finansiranja izvoza.

Rezidenti su dužni da o promenama po kreditnim poslovima sa inostranstvom određenim u st. 1. i 2. ovog člana izveste Narodnu banku Srbije u skladu sa propisom donetim na osnovu člana 24. ovog zakona.

​Iskazivanje promena u Obrascu O1 - plaćanje drugom nerezidentu

Learn more

Struktura kursa

Samo za pretplatnike

Postupak registracije kreditnog odnosa

Keditni odnos prema inostranstvu - komercijalni krediti prema članu 4. Zakona o deviznom poslovanju registruje se na Obrascu O 1.

Samo za pretplatnike

Plaćanje drugom dobavljaču a ne onom …

Zakonom o deviznom poslovanju dozvoljeno je da domaća firma svoje obevze za kupljenu robu ili uslugu plati drugom inodobavljaču.

Pen