Devizno izveštavanje
Video

Obrazac DI 2

5 Lekcije Srednji

O kursu

Šta se smatra stranim direktnim investicijama:

  • Ulaganje domaćih fizičkih i pravnih lica u preduzeća u inostranstvu, kao i osnivanje ogranka u inostranstvu iskazuje se na – Obrazacu DI-2
  • Ulaganje u postojeće preduzeće ili banku
  • Ulaganje u novo preduzeće ili banku
  • Ulaganje stranog preduzeća ili banke obveznika izveštavanja u drugo preduzeće ili banku u inostranstvu
  • Ulaganje u ogranak i predstavništvo (ne dostavlja se DI 2 za predstavništvo)
  • Obrazac DI 2 dostavlja se NBS 5 puta, konačni 5-ti se dostavlja 31. 03. za prethodnu godinu.
Learn more

Struktura kursa

Samo za pretplatnike

1. Uvodno predavanje -Obrazac DI 2

Obavezno pogledajte uvodno predavanje. Ono je osnova za budući rad.

 

Samo za pretplatnike

2. Osnivanje preduzeća u inostranstvu i DI 2

Privredno društvo iz Srbije, ali i fizičko lice rezident Srbije imaju pravo da osnivaju preduzeće u 100% vlasništvu u inostranstvu, da budu suosivači u novom preduzeću, takođe da otvaraju ogranak ili poslovnu jedinicu u inostranstvu. Sve ove aktivnosti se evidentiraju u Obrascu DI 2 i dostavlaju Narodnoj banci Srbije svaka 3 meseca.

I kada nema promena u poslovanju obaveza dostavljanja postoji. Obrazac se popunjava u američkim dolarima. Kurs se stalno menja i odaci u obrascu se menjaju.

Samo za pretplatnike

3. Obrazac DI2 – u tromesečju nema transakcija

Kada u izveštajnom periodu nema uplata, isplata, znači nema transakcija opet se Obrazac popunjava i dostavlja NBS. Razlog je jednostavan. Obrazac se popunjava u USD primenom srednjeg kursa NBS na zadnji dan izveštajnog perioda.

Privredno društvo/ogranak u inostranstvu posluje i ostvaruje neke finansijske rezultate koje treba iskazati u dokumentu.

Preuzmite prezentaciju u PDF formatu,

Preuzmite popunjen Obrazac DI 2 koji prati prezentaciju.

Samo za pretplatnike

4. Odobren kredit firmi u inostranstvu i konverzija duga u kapital u DI 2

Zakonom je dozvoljeno da osnivač odobri kredit ćerki firmi u instranstvu ili svom ogranku.

Takođe dozvoljeno je da se dug/potraživanje  po osnovu odobrenog kredita ili izvoza robe ili usluga konvertuje u kapital.

Sve je obrađeno u primerima.

Preuzmite prezentaciju u PDF formatu.

Preuzmite Obrazac DI 2 primer 5 i primer 6 u Excelu.

Samo za pretplatnike

5. Isplata dividende osnvaču iz Srbije

Isplata dividende osnivaču iz Srbije. Isti je princim da li se isplaćuje pravnom ili fizičkom licu.

Preuzmite prezentaciju u PDF formatu.

Preuzmite primer Obrasca DI 2 broj 7.

Pen