Obrazac DI 2 – Biljana Trifunović -Poslovni konsultant
Devizno izveštavanje
Video

Obrazac DI 2

5 Lekcije Srednji

O kursu

Obavezno pogledajte uvodno predavanje. Ono je osnova za budući rad.

U ovoj lekciji imate i prezentaciju u PDF i Obrazac DI 2 sa objašnjenjem koji podaci se unose u određene tabele.

•Obrazac DI 2 dostavlja se NBS na adresu:  devizna.statistika@nbs.rs

Za dodtna pitanja pišite mi na adresu: info@biljanatrifunovic.rs

Struktura kursa

Samo za pretplatnike

1. Uvodno predavanje -Obrazac DI 2

Obavezno pogledajte uvodno predavanje. Ono je osnova za budući rad.

 

Samo za pretplatnike

2. Osnivanje preduzeća u inostranstvu i DI 2

Privredno društvo iz Srbije, ali i fizičko lice rezident Srbije imaju pravo da osnivaju preduzeće u 100% vlasništvu u inostranstvu, da budu suosivači u novom preduzeću, takođe da otvaraju ogranak ili poslovnu jedinicu u inostranstvu. Sve ove aktivnosti se evidentiraju u Obrascu DI 2 i dostavlaju Narodnoj banci Srbije svaka 3 meseca.

I kada nema promena u poslovanju obaveza dostavljanja postoji. Obrazac se popunjava u američkim dolarima. Kurs se stalno menja i odaci u obrascu se menjaju.

Samo za pretplatnike

3. Obrazac DI2 – u tromesečju nema transakcija

Kada u izveštajnom periodu nema uplata, isplata, znači nema transakcija opet se Obrazac popunjava i dostavlja NBS. Razlog je jednostavan. Obrazac se popunjava u USD primenom srednjeg kursa NBS na zadnji dan izveštajnog perioda.

Privredno društvo/ogranak u inostranstvu posluje i ostvaruje neke finansijske rezultate koje treba iskazati u dokumentu.

Preuzmite prezentaciju u PDF formatu,

Preuzmite popunjen Obrazac DI 2 koji prati prezentaciju.

Samo za pretplatnike

4. Odobren kredit firmi u inostranstvu i konverzija duga u kapital u DI 2

Zakonom je dozvoljeno da osnivač odobri kredit ćerki firmi u instranstvu ili svom ogranku.

Takođe dozvoljeno je da se dug/potraživanje  po osnovu odobrenog kredita ili izvoza robe ili usluga konvertuje u kapital.

Sve je obrađeno u primerima.

Preuzmite prezentaciju u PDF formatu.

Preuzmite Obrazac DI 2 primer 5 i primer 6 u Excelu.

Samo za pretplatnike

5. Isplata dividende osnvaču iz Srbije

Isplata dividende osnivaču iz Srbije. Isti je princim da li se isplaćuje pravnom ili fizičkom licu.

Preuzmite prezentaciju u PDF formatu.

Preuzmite primer Obrasca DI 2 broj 7.

Pen