Registracija kreditnog odnosa - potraživanja iz inostranstva na Obrascu P1

Rok za naplatu izvezene robe i usluga je godinu dana. Takođe avansi koji su plaćeni inopartnerima za uvoz robe ili usluga je godinu dana.

Ukoliko se posao ne realizuje u predviđenom roku potrebno je registrovati kreditni odnos na Obrascu P1.

Važna napomena: Pre početka popunjavanja vašeg obrasca obavezno odslušajte ceo video, pročitajte pisani materijal i pogledajte primere u prilogu.

2 Lekcije

Napredak

Nije početo

Obrazac O 1 - registracija kreditnih obaveza prema inostranstvu

Registracija kreditnih obaveza prema inostranim dobavljačima.

Važna napomena: pre početka konkretnog rada važno je da prvo odslušate kompletan materijal, pa tek onda da pristupite ppunjavanju vašeg obrasca.

2 Lekcije

Srednji

Napredak

Nije početo

Obrazac DI 2

Šta se smatra stranim direktnim investicijama:

  • Ulaganje domaćih fizičkih i pravnih lica u preduzeća u inostranstvu, kao i osnivanje ogranka u inostranstvu iskazuje se na - Obrazacu DI-2
  • Ulaganje u postojeće preduzeće ili banku
  • Ulaganje u novo preduzeće ili banku
  • Ulaganje stranog preduzeća ili banke obveznika izveštavanja u drugo preduzeće ili banku u inostranstvu
  • Ulaganje u ogranak i predstavništvo (ne dostavlja se DI 2 za predstavništvo)

5 Lekcije

Srednji

Napredak

Nije početo

OBRAZAC DI 1

Obrazac DI 1 - je izveštaj o ulaganju stranih fizičkih i pravnih lica u osnivaje firmi u Srbiji ili otvaranje ogranka stranog pravnog lica u Srbiji.

Online radionica popunjavanje i dostavljanje Obrasca DI 1 Narodnoj banci Srbije sada vam je dostupna na svakom mestu i i svako doba.

Na ovoj radionici dobićete preciznu mapu, koja će vam pomoći da sa lakoćom prođete kroz sve poslovne situacije i tačno ih iskažete u propisanom dokumentu.

9 Lekcije

Srednji

Napredak

Nije početo

Obraza RN

Privredna društva, banke, preduzetnici i fizička lica mogu da otvore nerezidentni račun u inostranstvu samo ako ispoštuju procedurz kod Narodne banke Srbije i dobiju odobrenje za otvarnje računa.

Nakon otvaranja nerezidentnog računa u inostranstvu vlasni računa ima obavezu da dostavlja NBS svaka tri meseca Obrazac RN.

Srednji

Obrazac GRU

Na online radionici dobijate kompletno uputstvo sa primerima kako da ispravno popunite i dostavite NBS vaš Obrazac GRU A ili GRU B .

Izveštaj  GRU-A   informiše  statistiku  NBS   o   investciionim radovima u inostranstvu rezidenata – domaćih privrednih društava i preduzetničkih radnji  koje izvode građevinske radove u inostranstvu. Pod građevinskim radovima smatra se od projektovanja, preko gradnje do zanatskih završnih radova.

Važno je naglasiti i sledeće:  arhitektonski ili građevinski biroi (znači preduzetnička radnja ili preduzeće) koje je sačinilo ugovor sa inostranom firmom o projektovanju objekta ili dela objekta (insrtalacije, enterijer… nije neophodno da se radi o celom objektu) ima obavezu da dostavlja NBS Obrazac GRU A ukoliko se objekat nalazi u inostranstvu.

Međutim, ukoliko je ugovor sačinjen sa inostranom kompanijom koja je nosilac radova u Srbiji, i objekta se nalazi u Srbiji, domaće firme su podizvođači i fakturišu svoje usluge inostranoj kompaniji imaju obavezu da dostavljaju Obrazac GRU B.

Strane firme – nerezidenti često su nosioci građevinskih investicionih poslova  u Srbiji. Ugovori koji se sklapaju sa njima obavezuju  dostavljanje Izveštaj BRU – B .

Izveštaj   GRU-A ili GRU- B popunjava se  i dostavlja NBS svaka tri meseca. Tačni rokovi za izveštavanje naznačeni su u radnom materijalu.

Važna napomena: prvo odslušajte ceo materijal u prilogu, pročitajte prateći tekst pa tek onda pristupite popunjavanju svog obrasca!!!

2 Lekcije

Srednji

Napredak

Nije početo
Pen